White Potato Lake, Wisconsin (Pound)

White Potato Lake (Pound)